کارشناسی ارشد پرستاری
 
وبسايت تخصصی پرستاري/منابع-مشاوره-جزوه
پيوند ها

بزودي در اين سايت جزوات تخصصي پرستاري براي فروش ارائه مي شود
 

برنامه ایمن سازی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک

توضیحات

نوع واکسن

سن

درکودکان زیر یک سال مقدار
 واکسن  ب ث ژ-
 میلی لیتر5/0
 معادل نصف دوز بالغین است

ب . ث . ژ - فلج اطفال *
هباتیت ب **

بدو تولد

 

سه گانه - فلج اطفال - هباتیت ب

ماهگی  2

 

سه گانه - فلج اطفال

4 ماهگی

 

سه گانه - فلج اطفال - هباتیت ب

6 ماهگی

این واکسن شامل واکسنهای سرخک سرخجه و اوریون
می باشد

MMR

 12 ماهگی

 

سه گانه - فلج اطفال + MMR

 18 ماهگی

 

سه گانه - فلج اطفال

4 تا 6 سالگی ***

 اطفال است  منظور از فلج اطفال قطره خوراکی فلج *

** واکسن هپاتیت ب کودکان نارس با وزن کمتر از 2000 گرم چنانچه در وقت مقرر مراجعه نموده باشند در 4نوبت ( بدو تولد – یک ماهگی – دو ماهگی و 6 ماهگی ) انجام می شود


*** پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه  هر ده سال یک بار واکسن دو گانه ویژه بزرگسالان بایستی تزریق شود


با توجه به اهمیت تکمیل واکسیناسیون در زمان مقرر چنانچه کودکی به موقع در زیر یک سال برای دریافت واکسنهای خود مراجعه ننماید برای رساندن  هر چه سریعتر فرد به زمان معمول واکسیناسیون تنظیم زمان مراجعه واکسنهای سه گانه پولیو و هپاتیت ب در سه نوبت به شرح ذیل خواهد بود 

1- حداقل فاصله بین نوبت واکسنهای سه گانه یک ماه
2- حداقل فاصله بین نوبت واکسنهای فلج اطفال یک ماه
3- حداقل فاصله بین نوبت اول و دوم هپاتیت ب یک ماه
4- حداقل فاصله بین نوبت دوم و سوم هپاتیت ب دو ماه

 

 

 

 

جدول ایمن سازی کودکانی که از یک سالگی تا 6 سالگی در موقت مقرر مراجعه ننموده اند

سه گانه - فلج اطفال - ب ث ژ و هپاتیت ب MMR

اولین مراجعه

سه گانه - فلج اطفال - هپاتیت ب

یک ماه بعد از اولین مراجعه

سه گانه - فلج اطفال

یک ماه بعد ازدومین مراجعه

سه گانه - فلج اطفال - هپاتیت  ب

6 ماه تا یک سال بعد ازسومین مراجعه

سه گانه (حداقل یک سال فاصله با نوبت قبلی ) MMR و فلج اطفال

6-4 سالگی

1- بعد از 6 سال تمام ( 6 سالگی و 11 ماه و 29 روز ) تزریق واکسن سه گان ه ممنوع است و باید از واکسن دوگانه  ویژه بزرگسالان استفاده شود
2- در صورتیکه سن کودک هنگام تزریق یادآور اول سه گانه و فلج اطفال چهار سال یا بیشتر باشد یادآور دوم
لزومی ندارد
3- پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه بایستی واکسن دو گانه ویژه بزرگسالان هر ده سال یک بار تکرار شود
4- چنانچه سن کودک هنگام تزریق نوبت اول        بین 4-6 سالگی باشد نوبت دوم بایستی 6 ماه تا یکسالگی
بعد از نوبت اول تزریق گردد
5- بعد از یک سالگی قبل از تلقیح ب ث ژ بایستی تست مانتو انجام شود و در صورت منفی بودن  ب ت ژ
تلقیح گردد
6- کسانیکه بدنبال تزریق ب ث ژ اسکار نداشته اند نیاز به تزریق مجدد ب ث ژ ندارند

 

 

 

 

   

 

 

جدول ایمن سازی افراد 7 تا 18 ساله که در وقت مقرر مراجعه نکرده اند

دوگانه ویژه بزرگسالان - فلج اطفال- MMR  - هپاتیت ب

اولین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان - فلج اطفال - هپاتیت ب

یک ماه بعد ازاولین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان - فلج اطفال

یک ماه بعد از دومین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان فلج اطفال - هپاتیت ب MMR

6ماه تا یک سال بعد از سومین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان و هر ده سال یک بار تکرار شود

10سال بعد از چهارمین مراجعه

 

 

ایمن سازی زنان سنین باروری ( 49 – 15 ساله ) بدون سابقه ایمنی سازی
 با واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان *

طول دوره ایمنی

درصد محافظت

حداقل فاصله

نوبت

0

0

-

اول

سه ساله

80

یک ماه

دوم

پنج ساله

95

شش ماه

سوم

ده ساله

99

یک سال

چهارم

تا پایان سن باروی **

99

یک ساله

پنجم

           

 

* زنان سنین باروی دارای سابقه واکسیناسیون باید با احتساب واکسنهای قبلی طبق این جدول واکسیناسیون را ادامه دهند .

 


** برای حفظ ایمنی کافی پس از پنج نوبت واکسن دوگانه بزرگسالان باید هر ده سال یک بار تکرار شود

ایمن سازی زنان باردار بدون سابقه ایمن سازی یا واکسیناسیون ناقص *

دفعات

نوع واکسن

تاریخ مراجعه

نوبت اول

دوگانه ویژه بزرگسالان

اولین مراجعه

نوبت دوم **

دوگانه ویژه بزرگسالان

یک ماه بعد


* کسانیکه سابقه واکسیناسیون ناقص دارند باید واکسیناسیون آنها با توجه به سابقه قبلی و مطابق برنامه ایمنی سازی زنان 49 – 15 سال تکمیل گردد


** ادامه ایمن سازی طبق جدول ایمن سازی زنان 59 – 15 ساله

 

 

 

 

  

ایمن سازی علیه بیماری (( هپاتیت ب )) برای گروههای پرخطر

زمان تزریق

نوبت

در اولین مراجعه

اول

یک ماه بعد از نوبت اول

دوم

شش ماه بعد از نوبت اول

سوم

 


.: Weblog Themes By Pichak :.تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک